Aktualności

Przyjęcie ESRS przez Komisję Europejską

ESG standardy ESRS

Oczekiwany od miesiąca oficjalny dokument przyjęty przez Komisję Europejską

Dziś, tj. 31.07.2023 r., a więc z miesięcznym opóźnieniem, Komisja Europejska przyjęła akt delegowany w sprawie pierwszego zestawu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Był to niezwykle oczekiwany moment przez wszystkich, którzy przygotowują się do raportowania z zakresu ESG zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive czyli dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). Dyrektywa wyznaczyła Komisji termin na przyjecie tego dokumentu do 30.06.2023 r.
Mając już przyjęty przez Komisję dokument (ostateczna wersja), możemy oczekiwać oficjalnego tłumaczenia całego pakietu ESRS na język polski, niezwłocznie po zatwierdzeniu go przez Radę i Parlament Europejski.
EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej, której celem jest m.in. udzielanie doradztwa technicznego i współpraca z Komisją Europejską w procesie tworzenia standardów raportowania zrównoważonego rozwoju) nadal pracuje nad kolejnymi dokumentami: wytycznymi wdrożeniowymi, ESRS dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i sektorów, których projekty mają zostać przedstawione niebawem. Zgodnie z dyrektywą CSRD drugi zestaw standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska powinna przyjąć do 30.06.2024 r.

Standardy dla małych i średnich jednostek są oczekiwane nie tylko z tego względu, by umożliwić tym firmom zgromadzenie i opracowanie informacji potrzebnych do raportu ESG. Te standardy mają także stanowić punkt odniesienia dla dużych jednostek raportujących zgodnie z dyrektywą CSRD odnośnie tego, jaki zakres informacji na temat zrównoważonego rozwoju mogą one zasadnie żądać od MŚP, które są dostawcami lub klientami w ramach ich łańcucha wartości.

Skontaktuj się z doradcą ESG, który pomoże we wdrożeniu dyrektywy CSRD i standardów ESRS w firmie.

Zapraszam również do prowadzonego przeze mnie serwisu informacyjnego w zakresie ESG:
www.kancelaria-esg.pl.
ESG