Aktualności

ESG, czym jest i kogo dotyczy

ESG czym jest

Dyrektywa CSRD wprowadziła obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kogo dotyczy, co i kiedy trzeba raportować?

ESG to skrót od angielskich słów Environment, Social, Governance, czyli dotyczy kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych (tzw. ład korporacyjny).

Dlaczego się tym zajmujemy?
Otóż Unia Europejska wyznaczyła określone cele klimatyczne – zmniejszenie emisji o co najmniej 55% do roku 2030 w stosunku do roku bazowego, tj. roku 1990. Kolejnym celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Aby cele te były możliwe do osiągnięcia, konieczna jest transformacja, w ramach której do działania zobowiązane będą wszystkie sektory gospodarki. Transformacja ta ma być społecznie sprawiedliwa i zrównoważona, a jednocześnie ma pozwolić na zachowanie konkurencyjności firm z UE. W tym celu Unia Europejska wydała szereg aktów prawnych, w tym kluczową dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli tzw. dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która weszła w życie 5.01.2023 r.

Dyrektywa wprowadza obowiązek uwzględnienia w sprawozdaniu z działalności firmy m.in. wielu wskaźników i specyficznych informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu firmy na zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem oraz tego jak te zagadnienia wpływają na rozwój, wyniki i sytuację danej firmy. Obowiązek raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczy określonych przedsiębiorstw, ale wpływa także na te firmy, których obowiązek sprawozdawczości bezpośrednio nie dotyczy (o czym dalej).

Kogo więc dotyczy obowiązek raportowania ESG? Dyrektywa CSRD wskazuje, że obejmuje on:

Pierwsze raportowanie za 2024 r. (raport wydawany w 2025 r.)
Duże spółki zainteresowania publicznego (które do tej pory podlegały wymogom raportowania niefinansowego NFRD wg Ustawy o rachunkowosci), w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500, oraz jednostki interesu publicznego będące jednostkami dominującymi dużej grupy, w których średnia liczba zatrudnionych przekracza 500 w ujęciu skonsolidowanym.


Pierwsze raportowanie za 2025 r. (raport wydawany w 2026 r.):
Wszystkie duże spółki (notowane i nienotowane), które spełniają dwa z trzech warunków:
 1. średnioroczne zatrudnienie przekracza 250 pracowników,
 2. suma bilansowa przekracza 25 mln EUR (*),
 3. przychody netto ze sprzedaży przekraczają 50 mln EUR (*).
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 20 mln EUR na 25 mln EUR dla aktywów oraz z 40 mln EUR na 50 mln EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach


Pierwsze raportowanie za 2026 r. (raport wydawany w 2027 r.)
Małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowania publicznego (spółki notowane na giełdzie) - z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, tj. spółki które spełniają dwa z trzech warunków:
 1. średnioroczne zatrudnienie przekracza 10 pracowników,
 2. suma bilansowa przekracza 450 tys. EUR (*)
 3. przychody netto ze sprzedaży przekraczają 900 tys. EUR.
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 350 tys. EUR na 450 tys. EUR dla aktywów oraz z 700 tys. EUR na 900 tys. EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach
Dla małych i średnich jednostek przewidziano więcej czasu na przygotowanie się do raportowania - powinny one rozpocząć raportowanie od 2027 roku za 2026 rok, mogą jednak odroczyć ten obowiązek do roku 2029, czyli pierwsze obowiązkowe raportowanie obejmie rok 2028.

Dyrektywa dodatkowo przewiduje, że obowiązkiem sprawozdawczości objęte są również jednostki z państw trzecich, które posiadają jednostkę zależną lub oddział na terytorium Unii. Próg obrotu netto w wysokości przekraczającej 40 mln EUR powinien więc być stosowany do oddziałów jednostek z państw trzecich, a progi decydujące o uznaniu za dużą jednostkę lub za małą, lub średnią jednostkę, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z wyjątkiem mikrojednostek, powinien być stosowany do jednostek zależnych jednostek z państw trzecich.

Dyrektywa nie nakłada więc obowiązków w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie oraz na mikrojednostki, tj. takie jednostki, które nie przekraczają dwóch z trzech następujących limitów: (i) średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 pracowników, (ii) suma bilansowa nie przekracza 450 tys. EUR* (iii) przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają 900 tys. EUR*.
(*) limity podniesione przez Komisję Europejską z 350 tys. EUR na 450 tys. EUR dla aktywów oraz z 700 tys. EUR na 900 tys. EUR dla przychodów - wynikało to z uwzglęnienia wpływu inflacji w ostatnich latach

Czy to więc oznacza, że mamy dużo czasu i możemy spać spokojnie? Zdecydowanie NIE. Informacje na temat zrównoważonego rozwoju, które będą podlegały raportowaniu, mają obejmować informacje na temat całego łańcucha wartości jednostki, tj. nie tylko jej własnych operacji, produktów i usług, ale także stosunków gospodarczych oraz łańcuchów dostaw. Dyrektywa CSRD wywiera więc pośredni wpływ także na przedsiębiorstwa pozostające w łańcuchu wartości podmiotów zobowiązanych do raportowania. Jednostki raportujące będą zatem wymagały od firm, z którymi współpracują (dostawców, usługodawców, odbiorców towarów lub usług) informacji, które muszą zostać ujęte w ich własnym sprawozdaniu. Przedsiębiorstwa zobowiązane do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą zatem wprowadzały umowne mechanizmy obligujące kontrahentów do dostarczania wymaganych danych. Należy się spodziewać, że firmy, które nie będą mogły lub chciały współpracować na tej płaszczyźnie, niestety wypadną z obiegu. Mikroprzedsiębiorstwa, a także małe i średnie firmy nienotowane na giełdzie, które będą chciały zachować konkurencyjność na rynku, też będą musiały przygotować się do przekazywania odpowiednich informacji swoim większym kontrahentom. Zatem wyzwania związane z CSRD dotyczą w praktyce znaczącej części firm funkcjonujących na unijnym rynku.

Ujawnieniu w ramach sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju będą podlegały kwestie:
 • środowiskowe
 • społeczne
 • pracownicze
 • poszanowania praw człowieka
 • przeciwdziałanie korupcji i łapownictwo.

W kolejnych wpisach znajdziecie więcej szczegółów na temat zakresu wymaganych ujawnień.

Na koniec warto wspomnieć, że włożenie wysiłku w przygotowanie i wdrożenie w firmie regulacji w zakresie ESG może przynieść wiele korzyści. Pozwala m.in.:

 • przygotować się przedsiębiorstwom na zmiany klimatu i inne zagrożenia społeczne i właściwie na nie reagować;
 • zidentyfikować ryzyka i możliwości ich zmitygowania;
 • stać się bardziej atrakcyjnym dla inwestorów;
 • stać się bardziej konkurencyjnym na rynku;
 • budować zaufanie kontrahentów i klientów;
 • wyeliminować greenwashing.
Praktyka pokazuje, że przygotowanie do ESG wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i czasu. W wielu przypadkach nie obędzie się bez profesjonalnego doradcy. Prawnik ESG, sprawnie poruszający się w tych zagadnieniach i rozumiejący ich wpływ na biznes będzie nieodzownym wsparciem 😊

Zapraszam również do prowadzonego przeze mnie serwisu informacyjnego w zakresie ESG:
www.kancelaria-esg.pl.
ESG