Aktualności

"E" jak environment, czyli rozkładamy ESG na czynniki pierwsze - cz. 1

E jak ESG
Nina_Ali; Wind turbines!; Flickr.com; CC0 1.0

Co kryje się pod literą "E" w ESG?
Czyli analiza standardów środowiskowych w standardach ESRS

#ESG – wciąż zbyt mało firm wie czym jest ESG oraz jak być „ESG-friendly” i co tak dokładnie kryje się pod każdą z liter tego skrótu. Najwyższy czas zacząć zgłębiać temat, aby być gotowym na wymagania rynku i zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez prowadzenie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.
Krótki cykl przybliżający tematykę ESG rozpoczniemy od litery „E” jak environment.

Zgodnie z dyrektywą CSRD (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) obowiązującą już od 5.01.2023 r. Komisja Europejska jest zobowiązana do przyjęcia aktów uzupełniających dyrektywę w celu zapewnienia jednolitych i spójnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w całej Unii Europejskiej (zgodnie z art. 19a i 29a CSRD). Komisja zleciła przygotowanie standardów zrównoważonego raportowania Europejskiej Grupie Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). W standardach ESRS (skrót od European Sustainability Reporting Standards), czyli europejskich standardów zrównoważonego raportowania przyjętych przez Unię Europejską, najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom środowiskowym. Pięć spośród dwunastu standardów opisuje szczegółowo jakie środowiskowe kwestie powinny być uwzględniane w raportach niefinansowych podmiotów zobowiązanych (o tym, jakie podmioty są zobowiązane, a jakie pośrednio dotknięte wymogami CSRD przeczytacie tutaj), a tym samym, na co firmy powinny zwrócić swoją szczególną uwagę.

Sama dyrektywa CSRD jest obszerna, a wydawane na jej podstawie standardy jeszcze obszerniejsze (każdy liczy kilkadziesiąt stron), więc znajomość tych dokumentów i sprawne poruszanie się w nich nie jest łatwe. Profesjonalny doradca z zakresu ESG z pewnością pomoże przebrnąć przez gąszcz tych przepisów.

Aby ułatwić Wam poruszanie się w nich, poniżej zamieszczam podział standardów środowiskowych i ogólne informacje na temat ujawnień wymaganych w każdym z nich:

W ramach ESRS E1 przewidziano 9 ujawnień:

1. Plan transformacji w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, wskazujący cele dotyczące ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku, podejmowane i planowane działania w zakresie ograniczenia emisyjności oraz powiązanie transformacji klimatycznej firmy z jej ogólną i finansową strategią.

2. Polityki związane z łagodzeniem zmian klimatu i dostosowanie do nich tj.: zasady, które przyjęto w celu zarządzania istotnym wpływem, ryzykiem i szansami związanymi z łagodzeniem zmian klimatycznych i przystosowaniem się do nich w zakresie:
 • łagodzenia zmian klimatu,
 • przystosowania się do zmiany klimatu,
 • efektywności energetycznej;
 • wdrażania energii ze źródeł odnawialnych,
 • oraz w innych zakresach.

3. Działania w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych i sposoby przystosowania się do nich oraz środki przeznaczone na realizację tych działań, w tym m.in. wyniki działań w zakresie osiągniętych i oczekiwanych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

4. Cele związane z łagodzeniem zmian klimatu i sposoby dostosowania do nich, czyli wyjaśnienie czy i jakie cele wyznaczono w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, omówienie kwestii wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetyczna; Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych ujawnia się w wartościach bezwzględnych (w tonach ekwiwalentu CO2 lub jako procent emisji z roku bazowego).

5. Zużycie energii, tj. wskazanie całkowitego zużycia energii w MWh związanego z własną działalnością, z podziałem na całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych i ze źródeł odnawialnych;

6. Zakresy 1, 2, 3 i całkowite emisje gazów cieplarnianych (czyli tzw. ślad węglowy), tj. wskazanie emisji gazów cieplarnianych jednostki obejmujące całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez organizację z podziałem na:
 • zakres 1 - emisje bezpośrednie powstające w organizacji w wyniku spalania paliw, procesów technologicznych, ulatniających się czynników chłodniczych,
 • zakres 2 - emisje pośrednie powstałe w wyniku zużywania zakupionej energii elektrycznej, cieplnej, pary, chłodu,
 • zakres 3 - inne emisje pośrednie powstałe w całym łańcuchu dostaw (np. produkcja i dostawy towarów lub surowców) – w praktyce najtrudniejsze do wyliczenia.

7. Projekty pochłaniania gazów cieplarnianych i ograniczania ich emisji finansowane z tzw. kredytów węglowych - to ujawnienie
obejmujące cały łańcuch wartości jednostki, zobowiązujące także do określenia ilości redukcji lub pochłaniania emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów łagodzenia zmiany klimatu poza swoim łańcuchem wartości, które jednostka sfinansowała poprzez zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

8. Wewnętrzne ceny emisji dwutlenku węgla, tj. ujawnienie obrazujące
sposób i metodę obliczania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji brutto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości (zakresy 1-3).

9. Potencjalne skutki finansowe wynikające z istotnego ryzyka oraz potencjalne możliwości związane z klimatem, w tym
potencjalne skutki finansowe związane z istotnym ryzykiem i ryzykiem transformacji, wskazanie w jaki sposób ryzyko ma istotny wpływ (lub potencjalnie może mieć istotny wpływ) na przepływy pieniężne, wyniki, pozycję, rozwój, koszt kapitału lub dostęp do finansowania w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym, a także korzyści finansowe wynikające z istotnych możliwości związanych z klimatem.

W ESRS E2 przewidziano 6 ujawnień:

1. Polityki związane z zanieczyszczeniami, tj. wskazanie czy i jak polityki wewnętrzne odnoszą się do:
 • łagodzenia, w tym zapobiegania i kontrolowania negatywnego wpływu związanego z zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
 • minimalizowania i zastępowania substancji potencjalnie niebezpiecznych oraz stopniowego wycofywanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy,
 • unikania incydentów i sytuacji awaryjnych, a w razie ich wystąpienia kontrolowania i ograniczania ich wpływu na środowisko i/lub społeczeństwo.

2. Działania i zasoby związane z zanieczyszczeniami, tj. opis kluczowych, podjętych i planowanych działań w zakresie dotyczącym zanieczyszczeń, w tym w zakresie unikania zanieczyszczeń i wycofywania substancji mających negatywny wpływ, spełniania wymogów Best Available Techniques (BAT) i kryteriów Do No Significant Harm, a także opis działań i zasobów w zakresie przywracania, regenerowania i przekształcania ekosystemu, w których wystąpiło zanieczyszczenie.

3. Cele związane z zanieczyszczeniami, tj.
cele, które przedsiębiorstwo przyjęło zmierzając do wspierania swojej polityki związanej z zanieczyszczeniem oraz działania w zakresie istotnych skutków, ryzyka i szans związanych z zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

4. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, tj.
ujawnienie zanieczyszczeń, które są wytwarzane lub wykorzystywane podczas procesów produkcyjnych:
 • emisji do powietrza,
 • emisji do wody,
 • emisji zanieczyszczeń nieorganicznych generowanych przez przedsiębiorstwo,
 • emisji wygenerowanych przez organizację substancji zubożających warstwę ozonową,
 • informacje na temat mikroplastików generowanych lub wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo,

a także zmian w czasie, metodologii pomiarów i procesu gromadzenia danych związanych z zanieczyszczeniami.

5. Substancje potencjalnie niebezpieczne oraz substancje budzące szczególnie duże obawy, tj. ujawnienie obejmujące łączne ilości substancji potencjalnie niebezpiecznych, które są wytwarzane lub wykorzystywane podczas produkcji lub które są nabywane i które opuszczają przedsiębiorstwo jako emisje, produkty lub jako część produktów lub usług, w podziale na główne klasy zagrożenia substancji potencjalnie niebezpiecznych;

6. Potencjalne skutki finansowe wynikające z wpływu, ryzyka i możliwości związanych z zanieczyszczeniami, tj. wskazanie:
 • kwantyfikacji potencjalnych skutków finansowych w kategoriach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - wskazanie informacji jakościowych,
 • opisu rozważanych skutków, powiązanych wpływów i horyzontów czasowych, w których mogą się one zmaterializować,
 • głównych założeń zastosowanych przy dokonywaniu szacunków, jak również źródeł i poziomu niepewności związanego z tymi założeniami.

W ESRS E3 przewidziano 5 ujawnień:

1. Polityki związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie czy i jak polityki wewnętrzne odnoszą się do:
 • gospodarki wodnej, w tym wykorzystania i pozyskiwania zasobów wodnych i morskich w ramach własnej działalności,
 • projektowania produktów i usług w sposób zmierzający do rozwiązania problemów związanych z wodą i ochroną zasobów morskich,
 • zobowiązania do istotnego zmniejszenia zużycia wody na obszarach zagrożonych w ramach własnej działalności oraz w ramach łańcucha wartości.

2. Działania i zasoby związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie podjętych i planowanych, kluczowych działań zmierzających do osiągnięcia celów i polityki związanej z zasobami wodnymi i morskimi, w tym wskazanie na jakim poziomie w hierarchii łagodzenia wpływów na wodę i zasoby morskie jednostka pozycjonuje:
 • unikanie korzystania z zasobów wodnych i morskich,
 • ograniczanie zużycia wody i zasobów morskich,
 • odtwarzanie, regenerowanie i przekształcanie ekosystemów i zbiorników morskich.

3. Cele związane z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie w jaki sposób cele obejmują:
 • zarządzanie istotnym wpływem, ryzykiem i szansami związanymi z obszarami zagrożonymi, w tym poprawą jakości wód,
 • odpowiedzialne zarządzanie wpływem na zasoby morskie, ryzykiem i szansami, w tym charakterem i ilością towarów związanych z zasobami morskimi (takich jak żwir, minerały głębinowe, owoce morza) wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo,
 • ograniczenie zużycia wody, w tym wyjaśnienie, w jaki sposób cele te odnoszą się do obszarów zagrożonych, w tym obszarów o dużym niedoborze wody.

4. Zużycie wody, tj. ujawnienia dotyczące własnej działalności dotyczące:
 • całkowitego zużycia wody w m3,
 • całkowitego zużycia wody w m3 na terenach o istotnym zagrożeniu wodnym,
 • informacji dotyczących ilości i jakości wody w lokalnych zbiornikach, a także opis sposobu gromadzenia informacji oraz wszelkich metodologii i założeń,
 • całkowitej ilość wody poddanej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu w m3,
 • całkowitej ilości zmagazynowanej wody i zmian w magazynowaniu w m3.

5. potencjalne skutki finansowe wynikające z wpływu, ryzyka i możliwości związanych z wodą i zasobami morskimi, tj. wskazanie:
 • kwantyfikacji potencjalnych skutków finansowych w kategoriach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - wskazanie informacji jakościowych,
 • opisu rozważanych skutków, powiązanych wpływów i horyzontów czasowych, w których mogą się one zmaterializować,
 • głównych założeń zastosowanych przy dokonywaniu szacunków, jak również źródeł i poziomu niepewności związanego z tymi założeniami.

W ESRS E4 przewidziano 6 ujawnień:

1. Plan transformacji w zakresie ekosystemów i bioróżnorodności – tj. ujawnienie obejmujące:
 • informację o sposobie dostosowania strategii firmy i modelu biznesowego do zapewnienia ich zgodność z celami Unii Europejskiej,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób jednostka reaguje na istotne wpływy w całym powiązanym łańcuchu wartości,
 • wyjaśnienie, w jaki sposób strategia rozwoju działalności jednostki wchodzi w interakcję z wykonalnością jej planu transformacji,
 • wyjaśnienie wkładu w czynniki decydujące o wpływie na ekosystemy i bioróżnorodność i możliwe działania łagodzące zgodnie z hierarchią działań łagodzących,
 • wyjaśnienie, czy kompensacja różnorodności biologicznej jest częścią planu przejściowego i ewentualnie wskazanie gdzie planowane jest zastosowanie kompensacji,
 • informacje na temat sposobu zarządzania procesem wdrażania i aktualizacji planu transformacji,
 • wskazanie mierników i powiązanych narzędzi stosowanych do pomiaru postępów,
 • aktualne wyzwania i ograniczenia związane z opracowaniem planu w odniesieniu do obszarów o znaczącym wpływie oraz działania, które firma podejmuje, aby im zaradzić.
Uwaga: ujawnienie jest obowiązkowe dla przedsiębiorstw w następujących branżach: rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i inżynieria, ropa naftowa i gaz, produkcja energii i media, usługi wodno-ściekowe, żywność i napoje, papier i wyroby z drewna, materiały budowlane, produkty chemiczne, wydobycie węgla, górnictwo, farmacja biotechnologia, tekstylia, akcesoria, obuwie i biżuteria, tytoń i transport.

2. Polityki związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. ujawniania zakresu, w jakim jednostka wdrożyła zasady dotyczące identyfikacji, oceny i zarządzania jej istotnego wpływu, zależności, zagrożeń i możliwości w zakresie różnorodności biologicznej i ekosystemem oraz w jaki sposób są one powiązane i zgodne z globalnymi ramami ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. oraz unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r.

3. Działania i zasoby związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. kluczowe, podjęte i planowane działania, które znacząco przyczyniają się do osiągnięcia celów i polityki w zakresie bioróżnorodności i ekosystemów, w tym wskazanie:
 • do którego poziomu w hierarchii łagodzenia oddziaływania na bioróżnorodność i ekosystemy jednostka przypisuje działania kluczowe takie jak: unikanie, ograniczanie i minimalizowanie oddziaływania oraz działania na rzecz poprawy bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy w swoich planach działania jednostka wykorzystywała kompensację bioróżnorodności, a jeżeli tak to jej opisanie, wskazanie celów, głównych KPI oraz skutków finansowych,
 • w jaki sposób jednostka wykorzystuje lokalną wiedzę i rozwiązania dotyczące przyrody do działań związanych z bioróżnorodnością biologiczną i ekosystemami,
 • wskazanie szczegółów dotyczących kluczowych działań, takich jak: (i) lista interesariuszy, (ii) potrzeby stosownych konsultacji i respektowania decyzji dotkniętych społeczności, (iii) zwięzła ocena, czy kluczowe działania mogą wywołać znaczący negatywny wpływ na zrównoważony rozwój, (iv) wyjaśnienie, czy kluczowe działanie ma być jednorazową inicjatywą, czy systematyczną praktyką, (v) wyjaśnienie, czy kluczowy plan działania jest realizowany wyłącznie przez jednostkę przy użyciu jej zasobów, czy też jest częścią szerszego planu działania, którego jednostka jest członkiem.

4. Cele związane z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj. ujawnienie:
 • czy jednostka wyznaczył cele związane z istotnymi aspektami bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy cele mają określone daty i kamienie milowe,
 • czy przy ustalaniu celów zastosowano progi ekologiczne i przypisywanie skutków do jednostki,
 • czy cele są zgodne z globalnymi ramami różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. oraz innymi krajowymi politykami i przepisami dotyczącymi bioróżnorodności i ekosystemów,
 • czy jednostka wykorzystała kompensację bioróżnorodności przy ustalaniu swoich celów,
 • do którego z poziomów hierarchii łagodzenia można przypisać cel (tj. unikanie, minimalizacja, odtworzenie i rekultywacja, kompensacja lub kompensacja).

5. Wskaźniki wpływu związane ze zmianą różnorodności biologicznej i ekosystemów, tj.
 • jeżeli przedsiębiorstwo zidentyfikowało tereny znajdujące się na obszarach wrażliwych pod względem różnorodności biologicznej lub w ich pobliżu, na które wywiera negatywny wpływ, to wskazuje liczbę i obszar takich terenów (własnych, dzierżawionych, zarządzanych),
 • jeżeli jednostka prowadzi działalność w jednym z sektorów, do których ma zastosowanie wymóg dotyczący ujawniania informacji ESRS E4 pkt 1, i zidentyfikowała istotny wpływ na zmianę użytkowania gruntów lub wpływ na zasięg i stan ekosystemów, jednostka ujawnia również sposób użytkowania gruntów na podstawie oceny cyklu życia,
 • jeżeli jednostka stwierdzi, że bezpośrednio przyczynia się do czynników wpływających na zmianę użytkowania gruntów, zmianę użytkowania wody słodkiej i/lub zmianę użytkowania mórz, ujawnia odpowiednie wskaźniki, takie jak przekształcenie w czasie pokrycia terenu, zmiany w czasie w zakresie zarządzania ekosystemami, zmiany konfiguracji przestrzennej krajobrazu, zmiany w łączności strukturalnej ekosystemu, łączność funkcjonalną,
 • jeżeli jednostka stwierdzi, że bezpośrednio przyczynia się do czynników wpływających na przypadkowe lub dobrowolne wprowadzenie inwazyjnych gatunków obcych, ujawnia, w jaki sposób zarządza drogami wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych oraz ryzykiem stwarzanym przez inwazyjne gatunki obce,
 • jeżeli jednostka zidentyfikowała istotne wpływy związane ze stanem gatunków, zgłasza wskaźniki, które uważa za istotne.

6. Potencjalne skutki finansowe wpływu, zagrożeń i szans związanych z bioróżnorodnością i ekosystemami, tj.
 • ilościowe określenie potencjalnych skutków finansowych w wartościach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - informacje jakościowe,
 • opis rozważanych skutków, powiązanych wpływów i zależności, do których się odnoszą, oraz horyzontów czasowych, w których mogą się one urzeczywistnić,
 • krytyczne założenia zastosowane w oszacowaniu, jak również źródła i poziom niepewności związany z tymi założeniami.

W ESRS E5 przewidziano 6 ujawnień:

1. Polityki związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. wskazanie zakresu, w jakim jednostka posiada polityki dotyczące identyfikacji, oceny, zarządzania i/lub środków zaradczych dotyczących jej istotnego wpływu, ryzyka i szans związanych z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym odejście od wydobycia zasobów nieodnawialnych, zabezpieczanie i przyczynianie się do regeneracyjnej produkcji zasobów odnawialnych oraz regeneracji ekosystemów.

2. Działania i zasoby związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. opisanie podjętych i planowanych, kluczowych działań w celu osiągnięcia celów polityki związanych z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym wskazanie poziomu hierarchii postępowania z odpadami oraz szczegółowej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w całym łańcuchu wartości produktu, obejmującej takie działania jak: odrzuć, przemyśl, zmniejsz, wykorzystaj ponownie, napraw, odnów, przerób i ponowne przeznacz, poddaj recyklingowi.

3. Cele związane z wykorzystaniem zasobów i gospodarką o obiegu zamkniętym, tj. wskazanie czy i w jaki sposób cele jednostki odnoszą się do wpływu i wypływu, w tym odpadów oraz produktów i materiałów (w fazie produkcji, użytkowania i przy zakończeniu użytkowania), a dokładniej do:
 • wzrostu liczby projektów o obiegu zamkniętym (np. przy projektowaniu produktów);
 • wzrostu wskaźnika wykorzystania materiałów w obiegu zamkniętym,
 • minimalizacji wykorzystania nieodnawialnego surowca z ewentualnymi celami dla nieodnawialnego surowca oraz celami dla odnawialnego surowca,
 • odwrócenia procesu wyczerpywania się zapasów zasobów odnawialnych,
 • gospodarki odpadami, w tym przygotowania do właściwego przetwarzania,
 • innych celów.

4. Napływ zasobów, tj. ujawnienie dotyczące wykorzystania zasobów w ramach własnej działalności jednostki i jej łańcucha wartości w zakresie produktów (w tym opakowań) i materiałów oraz rzeczowych aktywów trwałych.

5. Odpływ zasobów, tj. wskazanie:
 • w jaki sposób przedsiębiorstwo przyczynia się do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez (i) projektowanie produktów i materiałów zgodnie z zasadami obiegu zamkniętego oraz (ii) zakres, w jakim produkty, materiały i przetwarzanie odpadów są w praktyce zawracane do obiegu po pierwszym użyciu,
 • strategię gospodarowania odpadami przedsiębiorstwa oraz stopień, w jakim przedsiębiorstwo wie, w jaki sposób gospodaruje odpadami w swojej własnej działalności,
 • ujawnienie informacji na temat całkowitej ilości odpadów z własnej działalności w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach (ogólnie i z podziałem na odpady zwykłe i niebezpieczne, unieszkodliwiane).

6. Potencjalne skutki finansowe wynikające z wykorzystania zasobów i wpływów, ryzyka i szans związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym tj.:
 • ilościowe określenie potencjalnych skutków finansowych w wartościach pieniężnych, a jeżeli jest to niewykonalne - informacje jakościowe,
 • opis rozważanych skutków, powiązanych wpływów i zależności, do których się odnoszą, oraz horyzontów czasowych, w których mogą się one urzeczywistnić,
 • krytyczne założenia zastosowane w oszacowaniu, jak również źródła i poziom niepewności związany z tymi założeniami.

Na wypadek, gdyby standardy nie ujmowały pewnych tematów specyficznych dla danej jednostki, lub ujmowały je w sposób niewystarczająco dokładny, zasady generalne raportowania wymagają, aby jednostka swoim raportem objęła także swoiste dla niej kwestie, o ile oczywiście dojdzie do przekonania, że mają one istotne znacznie.

Wymogiem ESRS jest ujawnianie przez jednostki informacji dotyczących: (i) wpływu (skutku), (ii) ryzyka i (iii) możliwości (szans) (impact, risks, opportunities) jednostki w odniesieniu do ww. kwestii środowiskowych. Na te elementy trzeba jednak spojrzeć dwuwymiarowo: z perspektywy oddziaływania jednostki na środowisko oraz odziaływania środowiska na funkcjonowanie jednostki.

Przykład:

Firma produkująca wyroby ceramiczne może oddziaływać na środowisko wielowymiarowo, wytwarza bowiem m.in.: (i) emisje do powietrza (cząstki stałe/pył) oraz emisje gazowe (np.: tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki), (ii) emisje do wody: ścieki procesowe, (iii) odpady poprodukcyjne. Jednocześnie środowisko może mieć wpływ na działalność firmy. Z taką sytuacją mieliśmy już w Polsce do czynienia, kiedy z powodu nadzwyczajnych upałów (a więc zmian klimatycznych) następowały przerwy w dostawie prądu w przemyśle lub wymuszone ograniczenia zużycia w fabrykach. Takie sytuacja powodują np. ryzyko po stronie jednostki związane choćby z wymuszonymi przestojami w produkcji.

Ujawniane przez jednostki informacje ESG muszą być:

Zakres ujawnień jest szeroki i wieloaspektowy. Przygotowanie do raportowania będzie więc procesem czasochłonnym. Nie warto zostawiać tej kwestii na ostatnią chwilę, ale już teraz zbadać czy i w jakim zakresie firma jest przygotowana do raportowania, w jakim zakresie występują luki i jakie kroki podjąć w celu ich uzupełnienia. Dobry prawnik świadczący doradztwo ESG pomoże to zrobić.

Zapraszam również do prowadzonego przeze mnie serwisu informacyjnego w zakresie ESG:
www.kancelaria-esg.pl
ESG