Aktualności

"G" jak governance, czyli rozkładamy ESG na czynniki pierwsze - cz. 3

Odpowiednie zarządzanie zagadnieniami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem czy ładem korporacyjnym (ESG) to już nie tylko domena firm najbardziej zaangażowanych środowiskowo czy społecznie, ale także wymóg prawny wynikający z prawodawstwa Unii Europejskiej (dyrektywa CSRD).

Przyglądając się literze "G" jak governance, zamykamy tym samym krótki cykl dotyczący podstaw ESG

Ostatni ze standardów ESRS to standard poświęcony właśnie literze „G” jak governance, co oznacza, że mowa w nim jest o ładzie korporacyjnym organizacji. Jego celem jest prezentacja strategii i podejścia jednostki, procesów i procedur, a także jej wyników w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej. Standard ten koncentruje się na następujących aspektach związanych z prowadzeniem działalności:

  • etyka biznesu i kultura korporacyjna, w tym przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu, ochrona sygnalistów;

  • zarządzanie i jakość stosunków z dostawcami, w tym praktyki płatnicze;

  • działalność i zobowiązania jednostki związane z wywieraniem wpływu politycznego, w tym działalność lobbingowa,

  • prywatność i bezpieczeństwo danych.
Ład korporacyjny to wewnętrzny system procedur i mechanizmów zapewniający sprawne, przejrzyste i efektywne zarządzanie organizacją, przekładające się na wysoki poziom zaufania zarówno w aspekcie wewnętrznym (pracownicy), jak i zewnętrznym (kontrahenci i klienci), a tym samym pozwalający na budowanie długotrwałych relacji pracowniczych i biznesowych.
W ramach ESRS przewidziano 1 standard dotyczący ładu korporacyjnego. W ramach ESRS – G1 przewidziano 6 ujawnień:

1. Polityki w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposób promocji własnej kultury korporacyjnej, w tym:

- opis mechanizmów identyfikacji, zgłaszania i badania obaw związanych z niezgodnym z prawem zachowaniem lub zachowaniem sprzecznym z kodeksem postępowania jednostki lub podobnymi przepisami wewnętrznymi,

- informacja czy jednostka ma polityki przeciwdziałania korupcji lub przekupstwu zgodne z Konwencją Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, a jeżeli nie ma, to czy ma plany wdrożenia takiej polityki i w jakim horyzoncie czasowym,

- sposób ochrony sygnalistów.

2. Zasady zarządzania stosunkami z dostawcami i ich oddziaływaniami na łańcuch dostaw, w tym opis polityk mających na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach, w szczególności na rzecz MŚP.

3. System zapobiegania zarzutom lub incydentom związanym z korupcją lub przekupstwem, ich wykrywania, badania oraz reagowania na nie, w tym szkolenia dotyczące tych kwestii.

4. Informacje na temat incydentów związanych z korupcją lub przekupstwem w okresie sprawozdawczym.

5. Informacje na temat działalności i zobowiązań związanych z wywieraniem wpływu politycznego, w tym działalności lobbingowej związanej z jej istotnymi oddziaływaniami, ryzykiem i możliwościami.

6. Informacje na temat praktyk płatniczych, zwłaszcza w odniesieniu do opóźnień w płatnościach na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zapraszam również do prowadzonego przeze mnie serwisu informacyjnego w zakresie ESG:
www.kancelaria-esg.pl.
ESG