Ochrona sygnalistów

Doradzam przedsiębiorcom w sprawach ochrony sygnalistów (whistleblowing).
Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara

Ochrona sygnalistów - i co dalej?

17 grudnia 2021 roku minął termin jaki Polska miała na wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. dyrektywy o sygnalistach.

Przepisy te wymagają, aby pracodawcy zapewnili kanały komunikacji oraz mechanizmy zgłaszania naruszeń prawa w sposób poufny
i bezpieczny dla sygnalistów. Ponadto, dyrektywa nakłada na firmy obowiązek zapewnienia ochrony przed represjami wobec sygnalistów oraz wymaga stworzenia mechanizmów sankcjonowania tych, którzy wywierają na nich naciski.
Ustawa o ochronie sygnalistów - prawnik Wrocław

Ochrona sygnalistów w Polsce

6 marca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowa wersja projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę o sygnalistach.
Uwzględnia ona część uwag, które były skierowane do poprzedniego projektu, m.in.:
 • poszerza katalog naruszeń prawa, które będzie można zgłaszać m.in. o prawo pracy, korupcję czy handel ludźmi,
 • przewiduje możliwość dokonywania anonimowych zgłoszeń,
 • ustala wysokości minimalnego odszkodowania dla sygnalisty, wobec którego zastosowano działania odwetowe na kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Zmianie uległ sam tytuł ustawy, nowe jego brzmienie to "ustawa

o ochronie sygnalistów". Ustawa ma wejść w życie w terminie

3 miesięcy od ogłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych

w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Przepisy ochrony syngalistów

Jak mogę pomóc?

Opracowanie procedur

Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury dotyczącej ochrony sygnalistów i wsparcie zaprojektowaniu procesu zgłaszania, przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń potencjalnych naruszeń.

Szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony sygnalistów, wymogów regulacyjnych i prawnych.

Przegląd

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych dotyczących realizacji obowiązków w zakresie whisteblowing oraz funkcjonowania kanału zgłoszeń.

Obsługa zgłoszeń

Doradztwo w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości oraz pomoc w wyznaczeniu osoby/zespołu do obsługi zgłoszeń

Bieżące wsparcie

Bieżące wsparcie w zakresie zgłoszeń sygnalistów, potencjalnych konsekwencji i niezbędnych kroków.

Nadzór

Dbanie o aktualizację procedur i dokumentacji wewnętrznej spółki dotyczącej ochrony sygnalistów

Ochrona sygnalistów
- umów spotkanie

Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca prawny
Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
albo umów spotkanie:

Ochrona sygnalistów - obowiązki dla firm

Ochrona sygnalistów - jakie nakłada obowiązki?

Zostało niewiele czasu na przygotowanie - w chwili wejścia w życie przepisów ustawy firmy będą musiały być gotowe na realizację następujących obowiązków ustawowych:

 • posiadanie kanału zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć wewnątrz organizacji,
 • posiadanie procedury dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów,
 • wyznaczenie osoby lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń oraz realizację działań następczych,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 • zapewnienie zgodności całego systemu z RODO,
 • zapewnienie sygnalistom rzeczywistej ochrony (ochrony przed działaniami odwetowymi, a także zapewnienie poufności danych).

Gotowość na realizacje obowiązków ustawowych wymaga wcześniejszego zaplanowania odpowiednich działań oraz przygotowania i wdrożenia kanałów zgłoszeń, opracowania procedury oraz przeszkolenia osób w organizacji, które będą odpowiedzialne za realizację obowiązków.

Po co chronić sygnalistów?

Celem ustawy o ochronie sygnalistów jest zapewnienie sygnalistom ochrony przed odwetem. Sygnalista ma mieć możliwość zgłoszenia naruszeń wewnątrz i na zewnątrz organizacji (do wyznaczonego organu lub do mediów).

W szczególności ochrona sygnalistów ma wspierać:

 • Zapewnienie transparentności i uczciwości: Sygnaliści odgrywają istotną rolę w ujawnianiu nieprawidłowości, nadużyć czy nawet przestępstw w miejscu pracy. Ich działania przyczyniają się do zachowania uczciwości oraz zapobiegają korupcji i oszustwom.
 • Zachowanie etycznych standardów w biznesie: Działania sygnalistów mogą prowadzić do ujawnienia nieetycznych praktyk w firmach, co z kolei stawia przed nimi wyzwanie w kwestii poprawy standardów działania oraz przestrzegania prawnych i moralnych norm.
 • Wzmacnianie zaufania społecznego: Chronienie sygnalistów buduje zaufanie społeczne do instytucji, organizacji oraz firm, które działają w sposób transparentny i otwarty na zgłaszanie nieprawidłowości.
 • Poprawa systemów zarządzania ryzykiem: Dzięki doniesieniom sygnalistów możliwe jest wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń i ryzyk dla organizacji. To umożliwia szybką reakcję i wprowadzenie odpowiednich działań korygujących, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania firm.
 • Przeciwdziałanie niesprawiedliwości i dyskryminacji: Sygnaliści często ujawniają nieprawidłowości związane z łamaniem praw pracowniczych, dyskryminacją czy mobbingiem. Chroniąc ich, chronimy także prawa i godność pracowników.

Sygnalista (whistleblower) - kto to jest?

Sygnalista, znany również jako whistleblower, to osoba, która ujawnia nieprawidłowości, nadużycia lub nielegalne działania w swojej organizacji lub miejscu pracy.
Mogą to być m.in.:
 • pracownicy (w tym pracownicy tymczasowi), kandydaci do pracy,
 • członkowie zarządu,
 • akcjonariusze, wspólnicy
 • praktykanci, stażyści, wolontariusze
 • kontrahent
 • inne osoby związane z daną firmą.

Sygnaliści często podejmują decyzję o ujawnieniu informacji, które uważają za ważne dla społeczeństwa lub interesu publicznego, mimo ryzyka konsekwencji dla siebie, takich jak represje, zwolnienie z pracy lub szykany.

Ujawniane przez sygnalistów nieprawidłowości mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak:
 • korupcja,
 • nadużycia finansowe,
 • naruszenia prawa pracy,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • ochrona środowiska
 • zdrowie publiczne.

Działania sygnalistów mogą prowadzić do śledztw, postępowań sądowych lub wewnętrznych dochodzeń, które mogą doprowadzić do zmiany praktyk i zapobiec przyszłym nieprawidłowościom.

Sygnaliści odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności w różnych sektorach gospodarki oraz instytucjach publicznych. Dzięki ich działaniom możliwe jest odkrywanie problemów, które mogłyby inaczej pozostać niezauważone, oraz podejmowanie działań naprawczych w celu poprawy standardów i praktyk działania.

Ochrona sygnalistów - kogo dotyczy?

Przepisy ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie dotyczącym całego systemu zgłoszeń wewnętrznych mają dotyczyć podmiotów publicznych i prywatnych, na rzecz których pracę zarobkową świadczy co najmniej 50 osób według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku.

Powyższy próg zatrudnienia nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska.
Warto podkreślić, że do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, tj. np. zleceniobiorców czy osoby współpracujące na zasadzie B2B.

Jak łamane może być prawo ochrony sygnalistów?

Jak może być łamane prawo ochrony sygnalistów:

 • Represje ze strony pracodawcy: stosowanie represji wobec sygnalistów w formie szykan, dyskryminacji, zastraszania lub zwolnienia z pracy w odwecie za ujawnienie nieprawidłowości. Tego typu działania stanowią naruszenie prawa ochrony sygnalistów.
 • Brak poufności: Jeśli procedury ujawniania nieprawidłowości nie są odpowiednio poufne i chronione, istnieje ryzyko naruszenia prawa ochrony sygnalistów. Wyciek informacji lub naruszanie prywatności sygnalisty może zniechęcić inne osoby do ujawniania nieprawidłowości.
 • Brak działań naprawczych: Jeśli po ujawnieniu nieprawidłowości nie podejmowane są odpowiednie działania naprawcze przez pracodawcę lub władze, sygnaliści mogą czuć się niedocenieni lub zlekceważeni, co stanowi formę łamania prawa ochrony sygnalistów.
 • Brak ochrony przed represjami społecznymi: Oprócz działań bezpośrednich ze strony pracodawcy, sygnaliści mogą być narażeni na represje społeczne ze strony swojego otoczenia, włącznie z kolegami z pracy lub innymi zainteresowanymi stronami. Brak działań mających na celu ochronę sygnalistów przed takimi represjami jest formą łamania prawa ochrony sygnalistów.
 • Niedostateczne sankcje za naruszenia: Jeśli istnieją przepisy chroniące sygnalistów, ale nie są przewidziane adekwatne sankcje dla osób łamiących te przepisy, to może prowadzić do ignorowania lub łamania prawa ochrony sygnalistów.

Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)

Aktualności z zakresu prawa pracy

  Zobacz również:
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawnik dla pracodawcy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo prawne i skuteczna pomoc prawna dla pracodawców. Od ponad 20 lat obsługuję firmy w zakresie prawa pracy, które jest moją specjalizacją.
  Prawo autorskie i prawa pokrewne| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Prawo własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa własności przemysłowej (w tym ochrona patentów, znaków towarowych) i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Doradztwo ESG / CSRD / ESRS. Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Doradztwo ESG. Wdrożenie wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo gospodarcze | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Świadczę także obsługę prawną firm w zakresie prawa gospodarczego. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.