Prawo autorskie

Kancelaria Prawa autorskiego we Wrocławiu.
Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego oraz innych obszarów własności intelektualnej.

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Jako radca prawny ze specjalizacją w prawie autorskim świadczę prawne wsparcie w zapewnieniu ochrony praw autorskich oraz w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich naruszeń.

- Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara.
Prawo własności intelektualnej - prawnik Wrocław

Jak mogę pomóc?

Prawo autorskie - doradztwo

Wszestronne doradztwo w zakresie problemów dotyczących prawa autorskiego

Obsługa sporów sądowych

Prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem praw autorskich

Umowy

Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego
(umów przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych)

Prawo autorskie - doradztwo doświadczonego prawnika

Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca prawny
Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
albo umów spotkanie:

Prawo autorskie - przepisy prawne

Prawo autorskie to jedna z głównych dziedzin prawa własności intelektualnej. Celem tej dziedziny prawa jest uregulowanie stosunków prawnych związanych z utworem, a więc tym, co stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ten obszar prawa jest uregulowany m.in. ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która wskazuje co jest przedmiotem prawa autorskiego, komu przysługują prawa autorskie (podmiot prawa autorskiego) i jakie są to prawa, w jaki sposób można dokonywać obrotu prawami autorskimi, na co potrzebna jest zgoda autora, a kiedy możemy korzystać z utworu bez zgody uprawnionego podmiotu, a także okres obowiązywania praw autorskich, czy roszczenia przysługujące w przypadku ich naruszenia.


Poniżej zamieszczam podstawowy zakres informacji w zakresie tej dziedziny prawa.

Przepisy prawa autorskiego

Prawo autorskie i prawa pokrewne

Prawo autorskie obejmuje swoją ochroną utwory oraz przedmioty tzw. praw pokrewnych (dotyczy to wykonań artystycznych, fonogramów, wideogramów, pierwszych nadań czy wydań naukowych i krytycznych). Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór (inaczej zwany też dziełem). Do utworów chronionych prawem autorskim zaliczamy przykładowo książki, filmy, opowiadania, wiersze, utwory muzyczne, rzeźby, zdjęcia czy obrazy. Ochrona udzielana jest także programom komputerowym. Prawo to chroni wyłącznie formę wyrażenia dzieła, a nie same pomysły, metody czy koncepcje (know-how).

Kto jest właścicielem praw autorskich? Prawa te przysługują co do zasady (jednak z pewnymi wyjątkami dotyczącymi praw majątkowych) twórcy dzieła, czyli osobie, która stworzyła dane dzieło, a w przypadku współtwórców - jest to współwłasność wszystkich twórców. W niektórych sytuacjach może nastąpić przekazanie praw innym osobom lub podmiotom, np. poprzez umowę o przeniesienie praw autorskich.
Prawem autorskim chronione są zarówno autorskie prawa osobiste, które zawsze powstają na rzecz twórcy jak i autorskie prawa majątkowe, które co do zasady, choć jednak z wyjątkami, przysługują twórcy. Prawa te są przyznawane twórcom automatycznie, bez konieczności rejestracji.

Autorskie prawa osobiste twórcy to w szczególności prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem twórcy lub jego pseudonimem lub udostępnienia go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu i do jego rzetelnego wykorzystania, do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu, a także do sprawowania nadzoru nad sposobem jego wykorzystania. Prawa osobiste mają charakter bezterminowy.

Zgodnie natomiast z art. 17 ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych - twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji - jest to istota autorskich praw majątkowych. Prawo to pozwala twórcy na kontrolowanie wykorzystania jego dzieła, rozporządzanie nim i pobieranie wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne podmioty. Warto dodać, że w przeciwieństwie do praw osobistych - autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie. Co do zasady okres ochrony wynosi 70 lat od śmierci twórcy.

Majątkowe prawa autorskie twórcy doznają jednak pewnych ograniczeń w postaci tzw. dozwolonego użytku. Jest kilka form korzystania z rozpowszechnionych utworów, do których nie jest wymagane zezwolenie twórcy. Zaliczamy tu np. dozwolony użytek osobisty, a więc prawo do skorzystania z utworu na własny użytek (oraz np. najbliższej rodziny czy małego grona przyjaciół), prawo do cytowania cudzych utworów, prawo do skorzystania z utworu w ramach parodii, pastiszu czy karykatury, prawo do wykorzystania w celach dydaktycznych w podręczniku czy antologii czy prawo do przedruku informacji o aktualnych wydarzeniach (dotyczy prasy, radia czy telewizji), a także kilka innych opcji.

Prawa pokrewne także dotyczą dóbr niematerialnych i tak jak inne dobra niematerialne omówione powyżej, są to prawa podmiotowe bezwzględne, które mogą być przedmiotem obrotu czy dziedziczenia. Prawa pokrewne powstają już z chwilą stworzenia danego dobra (np. z chwilą artystycznego wykonania utworu muzycznego), bez dokonywania jakichkolwiek formalności czy rejestracji. Czas ochrony praw pokrewnych jest zróżnicowany i wynosi od 25 do 70 lat liczonych zasadniczo od daty publikacji czy pierwszego nadania.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi zajmują się w Polsce organizacje zbiorowego zarządzania (o.z.z.). W naszym kraju funkcjonuje kilkanaście takich organizacji, które działają w oparciu o zezwolenie Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Zrzeszają one twórców, czyli podmioty praw autorskich i praw pokrewnych, a ich działania polegają na zawieraniu umów z użytkownikami, którzy chcą korzystać z utworów lub praw pokrewnych oraz pobieraniu z tego tytułu stosownych wynagrodzeń i odpowiednim ich dystrybuowaniu.

Twórca lub podmiot praw pokrewnych, który chce powierzyć zarząd swoimi prawami w ręce o.z.z., powinien zawrzeć z taką organizacją umowę o zbiorowe zarządzanie. Zawarcie takiej umowy wyłącza jednak prawo twórcy do sprawowania kontroli nad sposobem korzystania z jego prawa.

Jak dochodzi do naruszenia praw autorskich?

Naruszenia mogą przybierać różne formy, takie jak nieautoryzowane kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie chronionych dzieł. Przykładem może być piractwo w przypadku oprogramowania, filmów czy muzyki, gdzie osoba nie mająca odpowiednich praw korzysta z tych dzieł bez zgody twórcy utworu lub właściciela praw.

Sposoby egzekwowania praw autorskich

Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane w celu ochrony praw autorskich.

Jedną z opcji jest dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku, sąd może nakazać sprawcy usunięcie skutków naruszeń (np. poprzez zniszczenie bezprawnie sporządzonych egzemplarzy utworu), naprawienie szkody lub zapłatę zryczałtowanej sumy pieniężnej, sąd może nakazać także wydanie uzyskanych bezprawnie korzyści.

Inną opcją są rozwiązania pozasądowe, np. mediacje czy arbitraż, które w praktyce mogą być szybszą i tańszą drogą rozwiązania sporu.

Warto również pamiętać, że w zasięgu mamy również wsparcie organizacji zewnętrznych, np. organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które świadczą pomoc w dochodzeniu praw autorskich.
Warto podkreślić, że odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich obejmuje zarówno działanie z winy umyślnej, z winy nieumyślnej czy też całkowicie niezawinione.

Jak łamane jest prawo autorskie?

Rozwój technologii spowodował zwiększenie liczby przypadków łamania praw autorskich. Powszechność sieci internetowej i dostęp do różnorodnych treści umożliwiają błyskwiczne rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim. Piractwo czy wykonywanie nielegalnych kopii oprogramowania stanowią jedynie wybrane przykłady wyzwań, z którymi mierzą się twórcy.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, pomagam klientom skutecznie walczyć z naruszeniami prawa autorskiego, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie sprawy lub procesu sądowego.

Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)

Aktualności z zakresu prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i prawa IT

  Zobacz również:
  Obsługa prawna firm | Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik dla przedsiębiorcy | Obsługa prawna spółek Wrocław
  Obsługa prawna firm we Wrocławiu - ponad 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Kompleksowe doradztwo prawne. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik dla przedsiębiorcy.
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawnik dla pracodawcy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo prawne i skuteczna pomoc prawna dla pracodawców. Od ponad 20 lat obsługuję firmy w zakresie prawa pracy, które jest moją specjalizacją.
  Prawo własności intelektualnej | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej, w szczególności w ramach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  Prawo własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa własności przemysłowej (w tym ochrona patentów, znaków towarowych) i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Doradztwo ESG / CSRD / ESRS. Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Doradztwo ESG. Wdrożenie wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo gospodarcze | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Świadczę także obsługę prawną firm w zakresie prawa gospodarczego. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.