Prawo własności przemysłowej

Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa własności przemysłowej oraz innych obszarów własności intelektualnej.

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Jako radca prawny ze specjalizacją w prawie własności przemysłowej świadczę prawne wsparcie w zapewnieniu ochrony tych praw oraz w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich naruszeń.

- Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara.
Prawo własności intelektualnej - prawnik Wrocław

Jak mogę pomóc?

Prawo własności przemysłowej - doradztwo

Wszestronne doradztwo w zakresie problemów dotyczących prawa prawa własności przemysłowej

Obsługa sporów sądowych

Prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem praw własności przemysłowej

Umowy

Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej - doradztwo doświadczonego prawnika

Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca prawny
Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
albo umów spotkanie:

Prawo własności przemysłowej- przepisy prawne

Prawo własności przemysłowej to jedna z głównych dziedzin prawa własności intelektualnej. Celem tej dziedziny prawa jest ochrona własności przemysłowej, np. patentów na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, nazwy handlowe czy oznaczenia geograficzne, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.


Poniżej zamieszczam podstawowy zakres informacji w zakresie tej dziedziny prawa.

Przepisy prawa własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej

Pojęcie własności przemysłowej wywodzi się z Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. Dobrami chronionymi przez bezwzględne prawa własności przemysłowej na podstawie polskiej ustawy są: wynalazki - chronione patentami, wzory użytkowe i znaki towarowe - chronione odpowiednimi dla nich prawami ochronnymi oraz wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych - chronione odpowiednimi prawami z rejestracji.

Prawa własności przemysłowej są ograniczone w czasie (z wyjątkiem prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego - które jako jedyne ma charakter bezterminowy). Pozostałe prawa chronione są przez oznaczony czas, jednak mogą być przedłużane na kolejne okresy ochronne.

Odmiennie od praw autorskich ochrona praw własności przemysłowej cechuje się formalnym trybem jej powstania. Namalowany przez artystę obraz od momentu jego utrwalenia jest chroniony prawem autorskim, natomiast wynalazek techniczny czy wzór użytkowy dla uzyskania ochrony wymaga rejestracji.

Ochrona własności przemysłowej powstaje na skutek decyzji wydanej przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) w dość mocno sformalizowanej i nie krótkiej procedurze.

Co do zasady prawa związane z własnością przemysłową dotyczące rozwiązań technicznych (wynalazek, wzór, topografia) przysługują twórcy (lub współtwórcom). Jednakże ustawodawca przewidział kilka wyjątków, a wśród nich najdonioślejszym jest ten przewidujący prawo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego czy prawa z rejestracji przez pracodawcę lub zamawiającego, w sytuacji, gdy wynalazek czy wzór (użytkowy lub przemysłowy) powstał w wyniku wykonywania obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Warto jednak podkreślić, iż wyjątek ten nie pozbawia jednak twórcy prawa do wynagrodzenia.
Twórcy wynalazku (a więc rozwiązania technicznego, które spełnia kryteria nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej przydatności) podobnie jak twórcy utworu przysługują pewne prawa osobiste, w szczególności chodzi tu o prawo do autorstwa wynalazku, a więc do bycia wymienionym w zgłoszeniu, publikacjach i innych dokumentach, jako twórca/autor wynalazku.

Prawo własności przemysłowej obejmuje także znaki towarowe, a więc każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa takie jak wyraz, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (kształt). Na terytorium naszego kraju rozróżnia się dwa rodzaje znaków chronionych prawem: są to znaki powszechnie znane i znaki zarejestrowane.
Znak może być zarejestrowany na podstawie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu, co pozwala na uzyskanie wyłącznego prawa do jego używania w celach komercyjnych. Ochrona znaków ma na celu zapobieganie wprowadzaniu konsumentów w błąd oraz ochronę wartości marki przed nieuczciwą konkurencją.

Prawa ochronnego na znak towarowy udziela UPRP w formie decyzji. Może być ono udzielone na rzecz każdego podmiotu, nie musi być to twórca, nie musi to być także przedsiębiorca. Istnieją jednak pewne przeszkody uniemożliwiające udzielenie ochrony. Przeszkody te mogą mieć charakter bezwzględny (np. brak zdolności odróżniającej czy użycie w znaku oznaczeń publicznych i urzędowych) lub względny (zachodzą w sytuacji kolizji z innymi zgłoszonymi znakami czy prawami osób trzecich).
Ochrona wzorów przemysłowych (a więc wytworów z pogranicza sztuki i przemysłu, mających zaspokoić potrzeby materialne i estetyczne) czy ochrona wzorów użytkowych (nowych i nadających się do przemysłowego zastosowania rozwiązań o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu) udzielana jest również przez UPRP. Ochrona wzorów przemysłowych trwa 25 lat, a użytkowych 10 lat od daty dokonania zgłoszenia.
Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane w celu ochrony praw własności przemysłowej. Najbardziej oczywistym sposobem jest szukanie ochrony sądowej. Najpowszechniej w sądach spotykane są sprawy związane z naruszeniem wyłącznych i bezwzględnych praw własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji). Poszkodowanemu przysługują roszczenia o zaniechanie naruszeń, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz o naprawienie wyrządzonej szkody. Można także żądać, aby sąd nakazał naruszycielowi wycofanie z obrotu wytworzonych z naruszeniem prawa rzeczy albo ich zniszczenie.

Istnieje także możliwość zastosowanie rozwiązań pozasądowych, np. mediacji czy arbitrażu, które w praktyce mogą być szybszą i tańszą drogą rozwiązania sporu.

Nie sposób nie wspomnieć także o postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, takich jak postępowanie sprzeciwowe czy postępowanie o unieważnienia prawa ochronnego czy patentu.

Sposoby egzekwowania praw własności przemysłowej

Warto podkreślić, że odpowiedzialność za naruszenie praw własności przemysłowej obejmuje zarówno działanie z winy umyślnej, z winy nieumyślnej czy też całkowicie niezawinione.

Jak dochodzi do złamania prawa własności przemysłowej?


Prawo własności przemysłowej można naruszyć np. poprzez użycie znaku identycznego z wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym do oznaczenia identycznych towarów lub usług lub poprzez użycie oznaczenia identycznego lub podobnego do wcześniej istniejącego znaku renomowanego w stosunku do jakichkolwiek towarów lub usług.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, pomagam klientom skutecznie walczyć z naruszeniami praw własności przemysłowej, zapewniając prawne wsparcie na każdym etapie sprawy lub procesu sądowego.

Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)

Aktualności z zakresu prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej i prawa IT

  Zobacz również:
  Obsługa prawna firm | Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik dla przedsiębiorcy | Obsługa prawna spółek Wrocław
  Obsługa prawna firm we Wrocławiu - ponad 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Kompleksowe doradztwo prawne. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik dla przedsiębiorcy.
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawnik dla pracodawcy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo prawne i skuteczna pomoc prawna dla pracodawców. Od ponad 20 lat obsługuję firmy w zakresie prawa pracy, które jest moją specjalizacją.
  Prawo własności intelektualnej | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej, w szczególności w ramach prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
  Prawo autorskie i prawa pokrewne| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Doradztwo ESG / CSRD / ESRS. Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Doradztwo ESG. Wdrożenie wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo gospodarcze | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Świadczę także obsługę prawną firm w zakresie prawa gospodarczego. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.