Prawo własności intelektualnej

Doradzamy przedsiębiorcom w sprawach ochrony własności intelektualnej,
w tym w zakresie praw autorskich oraz znaków towarowych.
Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej.

Rozwiązania jakie proponuję są skrojone na miarę dla każdego klienta. Moim celem jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa.

Kancelaria Prawna Aleksandra Przybylska-Fąfara to partner, który rozumie znaczenie ochrony wartości intelektualnych. Pomagam przedsiębiorcom skutecznie tworzyć i zabezpieczać wartość intelektualnej własności, otwierając drogę do długofalowego wzrostu. Ochrona własności intelektualnej to moja specjalizacja.
- Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara.
Prawo własności intelektualnej - prawnik Wrocław

Jak mogę pomóc?

Własność intelektualna

Doradztwo w zakresie problemów dotyczących własności intelektualnej

Umowy

Sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej (np. przenoszenie praw, transfer technologii czy know-how)

Obsługa sporów sądowych

Prowadzenie spraw sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Analiza prawna i prowadzenie spraw sądowych związanych z ochroną dóbr osobistych

Start-up'y

Wsparcie z zakresu prawa własności intelektualnej dla start-up'ów. Wsparcie prawne dla branży e-commerce

Umowy IT

Przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu IT (wdrożeniowych, utrzymaniowych, outsourcingowych)

Moje doświadczenie

Kancelaria Prawna we Wrocławiu
Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara - profesjonalne doradztwo prawne
Jako radca prawny od wielu lat doradzam klientom w zakresie prawa własności intelektualnej.
 • Realizowałam projekty z zakresu własności intelektualnej dla spółek z branży IT, m.in. opiniowałam, przygotowywałam i negocjowałam dla klientów wiele umów, w tym umowy licencyjne, wdrożeniowe i utrzymaniowe (SLA) na kluczowe systemy IT (spółki IT, produkcyjne, bank).
 • Skutecznie wspieram klientów w zakresie umów dotyczących przenoszenia autorskich praw majątkowych, transferu technologii czy know-how.
 • Doradzam start-up'om i działającym firmom z branży e-commerce.

Prawo własności intelektualnej - doradztwo doświadczonego prawnika

Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca prawny
Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
albo umów spotkanie:

Przepisy prawa własności intelektualnej

Szeroko pojęta ochrona dóbr intelektualnych, to olbrzymia gałąź prawa dotycząca własności intelektualnej, której celem jest opisanie szeregu stosunków prawnych związanych z procesem twórczym (czy artystyczny, czy naukowym czy technicznym) i wykorzystywaniem efektów pracy twórczej oraz udzielenie ochrony twórcom lub innym podmiotom uprawnionym.

Przepisy prawa własności intelektualnej
Poznaj usługi doradztwa prawne w zakresie
prawa własności intelektualnej
Dowiedz się więcej

Prawo własności intelektualnej

Przepisy prawa własności intelektualnej - podstawy

Ochrona własności intelektualnej obejmuje m.in. prawa autorskie i prawa pokrewne (jest to np. ochrona dzieł literackich, plastycznych, fotograficznych, naukowych, artystycznych wykonań itp.) oraz prawa własności przemysłowej, w tym najpopularniejsze z nich czyli patenty (forma ochrony wynalazków technicznych) czy ochrona znaków towarowych (zabezpieczanie symboli, logotypów, nazw czy sloganów, które służą do identyfikacji produktów lub usług na rynku). To tylko kilka najpopularniejszych kategorii, bowiem prawo własności intelektualnej chroni także bazy danych, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych, a nawet odmiany roślin. W tym pojemnym worku, znajduje się także ochrona dóbr osobistych oraz know-how. Każda z tych kategorii ma swoje specyficzne zasady i zakresy ochrony. Ta niezwykle szeroka dziedzina prawa opisana została w wielu aktach prawa krajowego i międzynarodowego, które chronią własność intelektualną.

Prawo własności intelektualnej choć nie dotyczy rzeczy materialnych, to jednak w swej konstrukcji daje ochronę intelektualnych dóbr niematerialnych w sposób zbliżony do ochrony własności, a więc przez konstrukcję wyłącznych i bezwzględnych praw podmiotowych. Wyłączność oznacza możliwość wyłącznego korzystania z danego dobra przez podmiot uprawniony, a bezwzględność oznacza, że prawo to jest skuteczne wobec wszystkich. Na określone dobra (o których będzie mowa w dalszej części) udziela się także praw ochronnych.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że prawa wyłączne to prawa, które dają twórcom możliwość kontrolowania wykorzystania ich dzieł. Prawa ochronne natomiast mają na celu zapewnienie, że twórcy są chronieni przed nieuczciwą konkurencją oraz wprowadzaniem konsumentów w błąd.

Terytorialny charakter praw własności intelektualnej

Warto zaznaczyć, że przepisy prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny, co oznacza, że ochrona udzielana jest na określonym obszarze geograficznym. W związku z tym, aby skorzystać z ochrony na większym terytorium, należy zgłosić swoje prawa w odpowiednich urzędach w poszczególnych krajach lub skorzystać z międzynarodowych systemów ochrony.

Ochrona kumulatywna

Warto zauważyć, że niektóre osiągnięcia intelektualne mogą być jednocześnie chronione przez zakresy prawa. Przykładem takiej sytuacji może być znak towarowy spełniający równocześnie ustawowe kryteria utworu. Pewne dobra własności intelektualnej mogą korzystać także z jednoczesnej ochrony wynikającej z prawa cywilnego (przepisy o ochronie dóbr osobistych) czy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona własności intelektualnej

To fundament dla rozwoju innowacyjności i kreatywności w dzisiejszym globalnym rynku. Jest to kompleksowy zestaw praw i regulacji, które dają twórcom utworów, wynalazcom oraz przedsiębiorcom pewność, że ich wysiłek intelektualny będzie chroniony i doceniany. W tych dynamicznych czasach, gdzie innowacje są kluczem do sukcesu, ochrona własności intelektualnej staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej każdej organizacji, jest kluczowa dla zachowania wartości osiągnięć intelektualnych oraz dla zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku.

Jak dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej?

Naruszenia mogą przybierać różne formy, takie jak nieautoryzowane kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie chronionych dzieł. Przykładem może być piractwo w przypadku oprogramowania, filmów czy muzyki, gdzie osoba nie mająca odpowiednich praw korzysta z tych dzieł bez zgody twórcy utworu lub właściciela praw.

Sposoby egzekwowania praw własności intelektualnej

Istnieje kilka metod, które mogą być stosowane w celu ochrony tych praw.

Po pierwsze, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku, sąd może nakazać sprawcy usunięcie skutków naruszeń (np. poprzez zniszczenie bezprawnie sporządzonych egzemplarzy utworu), naprawienie szkody lub zapłatę zryczałtowanej sumy pieniężnej, sąd może nakazać także wydanie uzyskanych bezprawnie korzyści.

Po drugie, można korzystać z mechanizmów pozasądowych, takich jak mediacja czy arbitraż, które mogą prowadzić do szybszego i mniej kosztownego rozwiązania sporu.

Po trzecie, istnieją również instytucje, takie jak Urząd Patentowy czy inne organizacje, które mogą pomóc w egzekwowaniu praw własności intelektualnej.
Warto podkreślić w tym kontekście, że odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej obejmuje zarówno działanie z winy umyślnej, z winy nieumyślnej czy też całkowicie niezawinione.

Jak łamane jest prawo własności intelektualnej?

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii łamanie praw własności intelektualnej stało się nieodłączną częścią współczesnej gospodarki. Internet i łatwa dostępność treści umożliwiają szybkie rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim. Piractwo w sieci, nielegalne kopiowanie oprogramowania oraz naruszanie patentów to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć twórcy i innowatorzy. Świadczę wsparcie w zapewnieniu należytej ochrony praw własności intelektualnej, ale również w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich naruszeń. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, pomagam klientom skutecznie walczyć z naruszeniami prawa własności intelektualnej, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie procesu.

Prawo własności intelektualnej w kontekście międzynarodowym

Omówienie unijnego prawa własności intelektualnej pozwala na zrozumienie, jak istotne są regulacje na szczeblu międzynarodowym. Unia Europejska dąży do harmonizacji przepisów dotyczących własności intelektualnej, aby ułatwić współpracę między państwami członkowskimi oraz zapewnić skuteczną ochronę praw twórców i innowatorów.

W ramach unijnego prawa własności intelektualnej można wyróżnić kilka kluczowych obszarów:
 • -1-

  Wspólne przepisy - prawa autorskie

  Unia Europejska wprowadziła szereg dyrektyw i rozporządzeń mających na celu ujednolicenie przepisów, takich jak Dyrektywa o prawie autor. w społeczeństwie informacyjnym (2001/29/WE) czy Dyrektywa o prawach pokrewnych (2006/115/WE).
 • -2-

  Wspólne przepisy - własność przemysłowa

  Unia Europejska dąży również do harmonizacji przepisów.

  Z dniem 1.06.2023 r. wszedł w życie system jednolitego patentu. Możliwe stało się wnioskowanie o zarejestrowanie przez Europejski Urząd Patentowy jednolitego skutku prawnego, wywieranego łącznie i w sposób automatyczny na terenie 17 państw członkowskich UE, które dotychczas podpisały Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego.
 • -3-

  Współpraca między państwami członkowskimi

  Unia Europejska wspiera współpracę między państwami członkowskimi w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej, np. poprzez wspólne działania policyjne czy wymianę informacji między urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej.
 • -4-

  Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

  Unia Europejska aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) czy Światowa Organizacja Handlu (WTO), dążąc do globalnej harmonizacji przepisów dotyczących własności intelektualnej.

  Unijne prawo własności intelektualnej nie zastępuje krajowych przepisów, ale stanowi ich uzupełnienie i ramy, w których państwa członkowskie mogą kształtować swoje regulacje. Dzięki temu twórcy i innowatorzy mogą liczyć na skuteczną ochronę swoich praw na terenie całej Unii Europejskiej.

Umów spotkanie

Zadzwoń +48 601 351 114
Napisz a.fafara@kancelaria-apf.pl
lub zamów rozmowę - oddzwonię tego samego dnia.
(dzwonię tylko na numery telefoniczne z Polski)

Aktualności z zakresu prawa własności intelektualnej

  Zobacz również:
  Prawnik prawo pracy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Porady prawne | Kancelaria Prawa Pracy |Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo i porady prawne doświadczonego radcy prawnego - specjalizacja prawo pracy. Reprezentacja sądowa. Wspieram pracodawców i pracowników.
  Prawnik dla pracodawcy Wrocław | Aleksandra Przybylska-Fąfara | Radca Prawny | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Doradztwo prawne i skuteczna pomoc prawna dla pracodawców. Od ponad 20 lat obsługuję firmy w zakresie prawa pracy, które jest moją specjalizacją.
  Prawo autorskie i prawa pokrewne| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Prawo własności przemysłowej, patenty, znaki towarowe | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawa Pracy | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna w zakresie prawa własności przemysłowej (w tym ochrona patentów, znaków towarowych) i innych obszarów prawa własności intelektualnej.
  Doradztwo ESG / CSRD / ESRS. Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Doradztwo ESG. Wdrożenie wymogów dyrektywy CSRD i standardów ESRS.
  Prawnik e-commerce, IT - kompleksowe wsparcie prawne w branży IT| Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław
  Kancelaria świadczy wsparcie prawne dla branży e-commerce i branży IT. Skomplikowane sprawy tłumaczę prostym i zrozumiałym językiem.
  Prawo gospodarcze | Kancelaria Prawna Wrocław | Radca prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Świadczę także obsługę prawną firm w zakresie prawa gospodarczego. Kancelaria Prawna Wrocław. Prawnik Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Prawo cywilne i gospodarcze | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego dla osób fizycznych i firm - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Prawo konkurencji i konsumentów | Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny | Kancelaria Prawna Wrocław
  Pomoc prawna z zakresu prawa konkurencji i konsumentów dla firm i osób fizycznych - Aleksandra Przybylska-Fąfara Radca Prawny. Ponad 20 lat doświadczenia.
  Audyt prawny (Legal due diligence)| Kancelaria Prawna Wrocław | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara
  Audyt prawny (legal due dilligence) - kompleksowa i skrojona na miarę analiza prawna spółki. Usługa skierowana do akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów.
  Porady Prawne online | Radca Prawny Aleksandra Przybylska-Fąfara | Kancelaria Prawna Wrocław | Prawnik online | Porady Prawnicze online
  Porady Prawne online – porady doświadczonego radcy prawnego. Szeroki zakres specjalizacji. 20 lat doświadczenia. Aleksandra Przybylska-Fąfara.
  Pliki cookies
  Korzystamy z plików cookie oraz powiązanych technologii, aby umożliwić identyfikację użytkownika i jego urządzenia, zapewnić poprawne działanie witryny oraz dostosowane do preferencji użytkownika, a także w celach marketingowych i analitycznych.

  Użytkownik może od razu zaakceptować wszystkie rodzaje plików cookie lub ustawić osobiste preferencje poprzez wybranie opcji „Ustawienia cookies”. Możesz też określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat celów przetwarzania plików cookie są dostępne w Polityce Prywatności.
  Pliki cookies

  Ustawienia plików cookies

  Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.
  Tutaj możesz dokonać szczegółowych ustawień w zakresie plików cookies innych niż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Ustawiając poszczególne narzędzia jako włączone, godzisz się, by informacje przez nie gromadzone były przetwarzane. Tu możesz zapoznać się z Polityką Prywatności strony.
  Niezbędne
  Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania witryny. Te pliki cookie zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń witryny i nie mogą zostać wyłączone.
  Analityczne pliki cookies
  Disabled
  Analityczne pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
  Reklamowe pliki cookies
  Disabled
  Reklamowe pliki cookies rejestrują Państwa wizytę na naszej witrynie internetowej, strony które odwiedzili Państwo a także linki, które Państwo otworzyli. Zebrane informacje pomogą nam sprawić, by nasza witryna internetowa oraz wyświetlane na niej treści (w tym marketingowe) były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań, a także mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych . Z myślą o realizacji tego konkretnego celu możemy podzielić się informacjami z osobami trzecimi. Pliki cookies tego typu zapamiętują inne odwiedzane przez Państwa witryny internetowe. Tymi informacjami możemy podzielić się z podmiotami zewnętrznymi.